>

Branżowa szkoła II stopnia

Informacje ogólne

Szkoła branżowa II stopnia jest nowym typem szkoły w którym kształcenie rozpoczęło się z dniem 1 września 2020 r. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

Okres nauki: 2 lata.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia oraz będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013. Nauka obejmuje następujące przedmioty: język polski, język angielski, matematykę, informatykę, wiedzę o społeczeństwie i wychowanie fizyczne. Pozostałe godziny to kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.

W naszej szkole proponujemy kształcenie w zawodach:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych - dla uczniów po szkole w zawodzie kucharz
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - dla uczniów po szkole w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczychTechnik żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie szkoły branżowej II stopnia będą zdawać egzamin z kwalifikacji HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

uczniowie przygotowujący dania

Kwalifikacja HGT.12 obejmuje zagadnienia z:

 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów,
 • obsługi kelnerskiej,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • organizacji usług gastronomicznych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • języka obcego zawodowego.

więcej o kształceniu w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Uczniowie szkoły branżowej II stopnia będą zdawać egzamin z kwalifikacji ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

uczniowie w czasie zajęć z agrotroniki

Po ukończeniu kształcenia w zakresie kwalifikacji ROL.08 uczeń potrafi:

 • stosować automatyczne układy sterujące w procesie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • organizować eksploatację środków technicznych z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, wymagań agrotechnicznych i możliwości systemów agrotronicznych,
 • eksploatować środki techniczne stosowane w rolnictwie z uwzględnieniem wymagań agrotechnicznych i rachunku ekonomicznego,
 • oceniać stan techniczny sprzętu rolniczego z uwzględnieniem układów i systemów elektronicznych,
 • wykonywać obsługę techniczną oraz naprawy pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
 • wykonywać obsługę techniczną układów i systemów elektronicznych sprzętu rolniczego,
 • posługiwać się dokumentacją techniczną,
 • prowadzić dokumentację eksploatacyjną sprzętu rolniczego,
 • określać efekty wynikające z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego,
 • organizować pracę i stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska w rolnictwie i ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań w rolnictwie,

więcej o kształceniu w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki