Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Oferta edukacyjna szkoły

Technik architektury krajobrazu

widok zagrody

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.
Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Więcej o zawodzie

Technik hodowca koni

szkolny Hubertus

Uczniowie technikum hodowli koni będą przygotowani do wykonywania zadań zawodowych związanych z chowem i hodowlą koni, użytkowaniem koni, marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni.
Technik hodowca koni zajmuje się organizacją i prowadzeniem chowu i hodowli koni, organizacją produkcji w gospodarstwie rolnym, żywieniem i rozrodem koni, szkoleniem koni, przygotowaniem koni do pokazów, wystaw, prób dzielności i zawodów, sprzedażą i zakupem koni, prowadzeniem gospodarstw rolnych, prowadzeniem ośrodków i gospodarstw turystycznych, oferujących rekreacyjne wykorzystanie koni.
Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Więcej o zawodzie

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

ciągnik z nawigacją

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

Więcej o zawodzie

Technik rolnik

w czasie pracy na polu

Nowoczesny technik rolnik to człowiek świadomy, przedsiębiorczy oraz otwarty na nowinki technologiczne, które ułatwiają pracę i poszerzają horyzonty rozwoju zawodowego. W przypadku pracy w gospodarstwie do głównych zadań i kwalifikacji zawodowych technika rolnika należą prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z nasiennictwem i produkcją roślin. Tytuł technika nadaje rolnikowi szerokie kompetencje w zakresie prawidłowego zarządzania gospodarstwem, co znacząco wpływa na jego rynkową rentowność. Wykształceni technicy rolnictwa mogą jednak nie tylko prowadzić własne gospodarstwo rolne, lecz także pracować w firmach zajmujących się handlem i skupem płodów rolnych czy logistyką dla rolnictwa.

Więcej o zawodzie

Technik weterynarii

w czasie zajęć praktycznych

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Więcej o zawodzie

Technik żywnienia i usług gastronomicznych

w czasie zajęć w kuchni

Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp. Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych

Więcej o zawodzie

Technik turystyki na obszarach wiejskich

planowanie wycieczki

Uczeń technikum turystyki na obszarach wiejskich po zakończeniu kształcenia będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Umożliwi mu to również podjęcie pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych. Będzie miał uprawnienia nie tylko do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z turystyką, ale również do pracy w biurach promujących środowiska wiejskie, ich przyrodę, budownictwo, krajobraz i kulturę, ośrodkach wczasowych, organizacjach edukacyjnych, kółkach agroturystycznych.

Więcej o zawodzie

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

widok urządzeń energii odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może być zatrudniony jako: monter/serwisant urządzeń i systemów, osoba nadzorująca czy przedstawiciel handlowy, swoje zadania wykonuje zarówno w budynkach, na budynkach, jak i na wolnym powietrzu. W pracy zawodowej wykorzystuje wiele maszyn i urządzeń, m.in. narzędzia i urządzenia elektryczne, budowlane, pomiarowe jak również sprzęt biurowy, w tym sprzęt IT. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajduje zatrudnienie na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej oraz w nadzorze technicznym. Pracuje w budownictwie, energetyce, doradztwie energetycznym w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także w biurach projektowych oraz instytucjach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska. Specjaliści, którzy posiadają doświadczenie oraz uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami, są najczęściej zatrudniani w firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, wiatrową, geotermalną, wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym i technologią wiatrową.

Więcej o zawodzie

Kucharz

praca w kuchni

Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz może być zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastron­micznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Więcej o zawodzie

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

w czasie zajęć praktycznych

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania takich zadań zawodowych jak: użytkowanie pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych; prowadzenie samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych. Absolwent może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Więcej o zawodzie

Branżowa szkoła II stopnia

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia oraz będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013. Nauka obejmuje następujące przedmioty: język polski, język angielski, matematykę, informatykę, wiedzę o społeczeństwie i wychowanie fizyczne. Pozostałe godziny to kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.

W naszej szkole proponujemy kształcenie w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych - dla uczniów po szkole w zawodzie kucharz
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - dla uczniów po szkole w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Więcej o szkole