Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Opis zawodu:

Technik mechanizacji rolnictwa organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej. Diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż, naprawy i montaż maszyn oraz urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przeprowadza regulacje i próby maszyn i urządzeń. Opracowuje instrukcje doboru narzędzi do ciągników rolniczych. Określa normy czasowe dla prac polowych.

 uczniowie tmr w czasie zajęć praktycznych

Zadania zawodowe technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 • czytanie rysunku technicznego oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn i urządzeń,
 • ustalanie harmonogramu prac produkcyjnych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych,
 • organizowanie i nadzorowanie zabiegów i procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • opracowywanie instrukcji dotyczących doboru narzędzi i maszyn do ciągników rolniczych oraz silników stacjonarnych,
 • diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 • obsługiwanie, eksploatowanie i naprawianie narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • dobieranie technologii napraw uszkodzonych części oraz zespołów maszyn i urządzeń rolniczych,
 • przeprowadzanie regulacji, prób maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich zespołów, określanie norm czasowych napraw maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich zespołów,
 • planowanie napraw, zaopatrzenia w części zamienne, materiały pędne i smary,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników podczas użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, wykorzystywanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
uczniowie w czasie naprawy silnika ciągnika

Uzyskane kwalifikacje:

W zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zostały wyodrębnione dwie kwalifikacje:

 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa (spółdzielniach rolniczych, przedsiębiorstwach obrotu maszynami),
 • fabrykach maszyn rolniczych,
 • gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolniczych,
 • samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego,
 • samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne.
uczniowie rozdrabniają ścięte gałęzie

Warunki nauki - baza dydaktyczna:

Szkoła kształcąc w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki posiada specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne - pracownie przedmiotów teoretycznych, warsztaty szkolne oraz bogatą bazę ciągników i maszyn rolniczych.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego dla powyższych kwalifikacji, dlatego egzamin uczniowie odbywają w tych samych pracowniach i na tym samym sprzęcie na którym odbywają zajęcia praktyczne i który doskonale znają.

uczniowie w czasie konkursu orki

Nauczane przedmioty:

- przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym:

 • Matematyka

- przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy rolnictwa
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Rysunek techniczny
 • Pojazdy rolniczePodstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy elektrotechniki i elektronikiMaszyny rolnicze
 • Naprawa pojazdów rolniczych
 • Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych
 • Obróbka materiałów
 • Naprawa maszyn rolniczych

- przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
 • Eksploatacja maszyn i pojazdów rolniczych
 • Eksploatacja systemów agrotronicznych
 • Praktyka zawodowa
uczniowie na wystawie sprzętu rolniczego

Dodatkowe kwalifikacje:

 • prawo jazdy kategorii T i B (po zdaniu egzaminu państwowego),
 • kurs spawacza,
 • kurs stosowania chemicznych środków ochrony roślin.