Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis zawodu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. W ostatnichlatach wzrasta liczba punktów gastronomicznych a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili ciągle rośnie. Z deklaracji konsumentów wynika, iż wychodzenie z przyjaciółmi jest nadal najczęstszym powodem do odwiedzania punktów gastronomicznych. Jednak równie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji i wizyty takie stają się coraz bardziej popularne.
Oznacza to, że kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi. Wszystkie te miejsca, to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

uczniowie w czasie przygotowywania potraw na zajeciach praktycznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi:

 • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów,
 • sporządzać rozchody magazynowe surowców i kosztorysy usług gastronomicznych,
 • stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do przechowywania żywności wzakładzie gastronomicznym,
 • stosować systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować,
 • dokonywać oceny towaroznawczej/organoleptycznej żywności i rozróżniać metody jej utrwalania,
 • dobierać i stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do procesów technologicznych w gastronomii,
 • planować jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia,
 • określać przemiany składników odżywczych, zachodzących w organizmie człowieka,
 • stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne w sporządzaniu potraw dietetycznych i alternatywnego sposobu żywienia,
 • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty,
 • sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych,
 • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen,
 • zastosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych,
 • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej,
 • wykazać się kreatywnością w działaniach i otwartością na wiedzę zawodową,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochronyśrodowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • organizować i udoskonalać pracę zespołu oraz wykorzystywać programy komputerowe w realizacji zadań.
uczniowie w czasie przygotowywania potraw na zajeciach praktycznych

Uzyskane kwalifikacje:

W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostały wyodrębnione dwie kwalifikacje:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
uczniowie w czasie wypieków pierników na zajęciach praktycznych

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • mistrz sztuki kulinarnej,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych,
 • prowadzić własną działalność.
zajęcia z serwowania posiłków

Warunki nauki - baza dydaktyczna:

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w dwóch pracowniach gastronomicznych, doskonale wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych oraz w pracowni obsługi konsumenta. Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilkugodzinnych, podczas których młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie je konsumuje.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego dla powyższych kwalifikacji, dlatego egzamin uczniowie odbywają w tych samych pracowniach i na tym samym sprzęcie na którym odbywają zajęcia praktyczne i który doskonale znają.

Nauczane przedmioty:

- przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym:

 • Biologia

- przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Usługi gastronomiczne,
 • Organizacja produkcji gastronomicznej,
 • Zasady żywienia człowieka,
 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
 • Technologia gastronomiczna z towaroznastwem,
 • Język angielski w gastronomii.

- przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia organizacjji żywienia i usług gastronomicznych,
 • Pracownia gastronomiczna,
 • Praktyka zawodowa.
zajęcia z serwowania posiłków

Dodatkowe kwalifikacje:

 • pokazy szefów kuchni,
 • konkursy "pod okiem" mistrzów kulinarnych,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • przygotowanie i organizacja bankietów,
 • wycieczki zawodowe do restauracji, hoteli i zakładów gastronomicznych.