>

Technik architektury krajobrazu

Opis zawodu:

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na rynku pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

ogród1

Zadania zawodowe technika architektury krajobrazu:

 • dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
 • opracowywanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,
 • urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
 • dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,
 • opracowywanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu,budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.
 • budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu,
 • prowadzenia doradztwa, dotyczącego środków ochrony roślin.

Uzyskane kwalifikacje:

W zawodzie technik architektury krajobrazu zostały wyodrębnione dwie kwalifikacje:

 • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
 • OGR.04. Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
ogród4

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
 • jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.,
 • placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
 • szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
ogród2

Nauczane przedmioty:

- przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym:

 • Geografia

- przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy architektury krajobrazu,
 • Rośliny ozdobne w architekturze,
 • Obiekty małej architektury krajobrazu,
 • Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu,
 • Język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu,
 • Przepisy ruchu drogowego kategorii T,
 • Projekty obiektów architektury krajobrazu,
 • Prace w obiektach architektury krajobrazu.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • prawo jazdy kategorii T (po zdaniu egzaminu państwowego)
ogród3