Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Technik weterynarii

Opis zawodu:

Zawód technika weterynarii jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami wwarunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne.Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej. Może równieżwykonywać czynności związane z badaniem i higieną mięsaw rzeźniach.

uczniowie w czasie lekcji anatomii

Do podstawowych zadań technika weterynarii - wykonującego prace w zakresie opieki weterynaryjnej - należy:

 • prowadzeniechowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
 • wykonywaniezabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywanieczynności pomocniczych,dotyczących diagnozowania, profilaktyki ileczenia chorób zwierząt,
 • wykonywaniezabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywanieczynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego,
 • asystowanie przy zabiegach operacyjnych,
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • wykonywanieczynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywanieczynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zranień, złamań, zadławienia, niedyspozycji żołądkowych,
 • uczestniczeniew zapobieganiu chorobom zwierząt, przeprowadzając wraz zlekarzem weterynarii masowe akcje profilaktyczne, którymi objęte jest bydło itrzoda chlewna,
 • prowadzenie i obsługaciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami),
 • dobieranie metody, techniki, narzędzi, urządzeń do wykonywaniazabiegów,
 • planowanie zabiegów sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznych oraz badań laboratoryjnych,
 • opracowywanie harmonogramu zabiegów sanitarno-higienicznych ifizykoterapeutycznych oraz badań laboratoryjnych zwierząt,
 • rozpoznawanie leków i preparatów weterynaryjnych oraz sposobów ich przygotowywania, przechowywania i stosowania.
uczniowie w czasie zajęć praktycznych

Uzyskane kwalifikacje:

W zawodzie technik weterynarii zostały wyodrębnione dwie kwalifikacje:

 • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
uczniowie w czasie zajęć praktycznych

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Technik weterynarii może pracować jako:

 • pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt,
 • w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych,
 • zakładach hodowli i unasieniania zwierząt,
 • zakładach przetwórstwa spożywczego,
 • w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.
 • specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących.
 • samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub zatrudnić się w firmach związanych z agrobiznesem.
badanie kota w czasie zajęć w przychodni weterynaryjnej

Nauczane przedmioty:

- przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym:

 • Biologia

- przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Język angielski zawodowy
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Rozród i inseminacja zwierząt
 • Chów zwierząt
 • Anatomia i fizjologia zwierząt

- przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • Chów zwierząt w praktyce
 • Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 • Diagnostyka weterynaryjna w praktyce
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce
nauka obsługi sprzętu laboratoryjnego

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Prawo jazdy kategorii B
lekcja anatomii - puzzle z kości