>

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Marzena Olejnik

Zastępca: Magdalena Jaroszewska

Skarbnik: Marta Bobrowska

Członek: Anna Habel

Komisja Rewizyjna:
Jerzy Czarny
Monika Nowakowska
Dorota Tomczak

Opiekun: Leszek Maciejewski

Nr konta Rady Rodziców: 47 9065 0006 0060 0614 2742 0001

Kompetencje Rady Rodziców

1. Do kompetencji Rady Rodziców, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w Zespole Szkół,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół.

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów wychowawczego i profilaktyki, programy ten ustala Dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa odrębny regulamin.

4. Członkostwo rodzica w Radzie Rodziców wygasa w przypadku:
1) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,
2) przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,
3) śmierci,
4) zrzeczenia się członkostwa,
5) utraty prawa wybieralności,
6) niebrania udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy kolejne spotkania.