Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Technik rolnik

Opis zawodu:

Technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związane z hodowlą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej.

uczniowie technikum rolniczego przy siewniku

Szczegółowe zadania zawodowe:

 • dokonywanie wyboru rodzaju produkcji (towarowa, hodowlana), wyboru gleby dla poszczególnych roślin, opracowywanie technologii i płodozmianu lub zmianowania dla wybranych roślin hodowlanych i produkcyjnych
 • rozpoznawanie nasion zbóż, roślin pastewnych, okopowych, przemysłowych oraz występujących w nich nasion chwastów
 • projektowanie oraz zakładanie pól hodowlanych z zachowaniem niezbędnej izolacji gatunkowej i odmianowej
 • opracowywanie, kontrolowanie i wykonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych związanych z uprawa gleby: oranie i bronowanie
 • organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z uprawą roli, nawożeniem, siewem nasion, sadzeniem, pielęgnowaniem i zbiorem roślin oraz przygotowywanie zebranych plonów do sprzedaży lub przechowywania
 • dokonywanie okresowej kontroli i oceny plantacji nasiennych w okresie wegetacji roślin oraz ustalanie potrzeb, metod i środków zwalczania chwastów, szkodników i chorób
 • nadzorowanie pracy lub obsługiwanie ciągników, kombajnów i innych maszyn oraz urządzeń stosowanych w produkcji rolnej
 • planowanie zaopatrzenia i zaopatrywanie gospodarstwa rolnego w niezbędne maszyny i sprzęt rolniczy, nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin
 • ustalanie optymalnego terminu i technologii zbioru roślin
 • pobieranie próbek oraz przesyłanie ich do oceny i atestów kwalifikacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.
widok obory

Uzyskane kwalifikacje:

W zawodzie technik rolnik zostały wyodrębnione dwie kwalifikacje:

 • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Technik rolnik może podejmować pracę:

 • w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • w instytucjach i agencjach związanych z rolnictwem,
 • administracji samorządowej i rządowej,
 • placówkach badawczych,
 • samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne,
 • prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego,
 • prowadzić działalność gospodarczą.
uczniowie wykonują orkę

Warunki nauki - baza dydaktyczna:

Szkoła posiada własne grunty orne oraz użytki zielone, na których uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe. Posiadamy nowoczesny sprzęt; ciągniki rolnicze, siewniki, narzędzia do uprawy roli, ładowarkę. Do dyspozycji są hale naprawy maszyn, obróbki ręcznej, spawalnia itp. Współpracujemy także z Fundacją Ziemi Mogileńskiej w Bielicach, która zarządza 300 ha gospodarstwem odbywając tam zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w zakresie produkcji zwierzęcej jak i produkcji polowej.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego dla powyższych kwalifikacji, dlatego egzamin uczniowie odbywają w tych samych pracowniach i na tym samym sprzęcie na którym odbywają zajęcia praktyczne i który doskonale znają.

uczniowie na targach rolnych

Nauczane przedmioty:

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym:

 • Biologia

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Przepisy ruchu drogowego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie
 • Podstawy produkcji roślinnej
 • Podstawy produkcji zwierzęcej
 • Technika w rolnictwie
 • Zbyt produktów rolniczych
 • Prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • Stosowanie środków ochrony roślin
 • Język angielski zawodowy
 • Organizowanie produkcji roślinnej
 • Organizowanie produkcji zwierzęcej
 • Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Zajęcia praktyczne z produkcji rolniczej
 • Pracownia organizacji produkcji rolniczej
 • Praktyka zawodowa
uczniowie przy pracach porządkowych

Dodatkowe kwalifikacje:

 • po zdaniu egzaminu - prawo jazdy kat. T,
 • kurs obługi kombajnu zbożowego,
 • kurs stosowania chemicznych środków ochrony roślin.