Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis zawodu:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to stosunkowo nowy, przyszłościowy i szerokoprofilowy zawód. Jest odpowiedzią na nowe zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy – rozwój technologii odnawialnych źródeł energii wymusza szkolenie fachowców do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są, oraz będą bardzo poszukiwani i dobrze opłacani na rynku pracy

zdjęcie poglądowe - wiatraki

Szczegółowe zadania zawodowe w ramach wykonywanych zadań technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • organizuje prace związane z montażem urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz sprawuje nadzór nad utrzymaniem ich prawidłowego funkcjonowania,
 • doradza w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii,
 • posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami, wykonuje szkice i rysunki schematyczne dotyczące, montażu urządzeń i systemów
 • ustala, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizację urządzeń i instalacji grzewczych,
 • sporządza kalkulację robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych,
 • organizuje stanowiska pracy, dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach,
 • kieruje pracą brygady roboczej oraz organizuje przebieg prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska,
 • przeprowadza kontrolę jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego,
 • nadzoruje eksploatację instalacji sanitarnych i grzewczych,
 • bierze udział w pracach badawczych związanych z urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej - wykonywanie prac uzupełniających, pomiarowych i pomocniczych.
zdjęcie poglądowe - panele fotowoltaiczne na dachu

Uzyskane kwalifikacje:

W zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zostały wyodrębnione dwie kwalifikacje:

 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli podjąć pracę jako:

 • monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
 • nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,
 • pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w administracji publicznej,
 • doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • pracownicy firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju,
 • wykwalifikowane osoby prowadzące samodzielną działalność usługową.

Nauczane przedmioty:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy energetyki
 • Metrologia w energetyce odnawialnej
 • Materiały, narzędzia i technologie do montażu systemów energetyki odnawialnej
 • Przemiany energetyczne
 • Energetyka odnawialna a środowisko
 • Sterowanie i automatyka systemów energetyki odnawialnej
 • Język angielski zawodowy
 • Narzędzia i zasady eksploatacji systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia podstaw energetyki
 • Pracownia dokumentacji i kosztorysowania w energetyce odnawialnej
 • Pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Pracownia użytkowania i obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej