Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Technik hodowca koni

Opis zawodu:

Technik hodowca koni planuje i organizuje wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym oraz uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących hodowli koni. Kieruje bezpośrednio hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi stadniny koni; zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny.

pościg za lisem w czasie Hubertusa

Zadania zawodowe technika hodowcy koni:

 • zapewnianie odpowiedniej ilości i jakości pasz oraz ich przechowywania i zadawania
 • dbanie o zdrowie i kondycję koni, pielęgnowanie ich oraz przestrzeganie terminów szczepień ochronnych zwierząt
 • wybieranie rasy i typu użytkowego koni do hodowli
 • zapewnianie właściwych warunków przebywania koni w pomieszczeniach stajennych, dbanie o czystość i higienę pomieszczeń i koni oraz usuwanie obornika
 • nadzorowanie właściwego użytkowania i żywienia koni stosownie do ich wieku
 • znakowanie, przeprowadzanie wstępnej selekcji, zestawianie stad produkcyjnych i kontrolowanie przyrostów wagowych koni
 • nadzorowanie rozwoju i zachowania koni oraz zgłaszanie lekarzowi weterynarii wszelkich anomalii w ich zachowaniu
 • utrzymywanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń i sprzętów wykorzystywanych w stadninie koni
 • obliczanie i kalkulowanie efektów prowadzonej hodowli koni
 • prowadzenie dokumentacji hodowlanej w stadninie koni
 • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych stosunków interpersonalnych z pracownikami i kontrahentami
 • przygotowywanie klaczy hodowlanych do porodu i uczestniczenie przy narodzinach źrebiąt
 • przygotowywanie pomieszczeń dla źrebiąt i klaczy karmiących
 • uczestniczenie i pomaganie w przeprowadzaniu doświadczeń, obserwacji pokazów, aukcji handlowych, organizowanych przez specjalistów
zawody w powożeniu

Uzyskane kwalifikacje:

W zawodzie technik hodowca koni zostały wyodrębnione dwie kwalifikacje:

 • ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
 • ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Absolwent technikum hodowli koni może podjąć pracę w:

 • ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów
 • ośrodkach rekreacji i turystyki konnej
 • związkach hodowców koni
 • instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie
 • wytwórniach pasz dla koni, sprzętu i powozów
 • gospodarstwach rolnych, lasach, przedsiębiorstwach transportu konnego
 • prowadzić własne gospodarstwo rolne i agroturystyczne
hala, ujeżdżalnia zs bielice

Warunki nauki - baza dydaktyczna:

Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną, z której korzystają uczniowie na zajęciach praktycznych oraz zajęciach dodatkowych. W skład niej wchodzą: sale do nauczania zarówno przedmiotów zawodowych teoretycznych jak i praktycznych, kryta ujeżdżalnia z nowoczesną stajnią, w której młodzież zdobywa umiejętności jeździeckie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Część zajęć odbywa sie w formie wyjazdowej na zawody jeździeckie (np. Cavaliada) oraz w formie weekendowych treningowych zgrupowań jeździeckich.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego dla powyższych kwalifikacji, dlatego egzamin uczniowie odbywają w tych samych pracowniach i na tym samym sprzęcie na którym odbywają zajęcia praktyczne i który doskonale znają.

zawody w powożeniu

Nauczane przedmioty:

- przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym:

 • Biologia

- przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy hodowli koni
 • Organizacja produkcji rolniczej
 • Chów i hodowla koni
 • Język angielski zawodowy
 • Technika w rolnictwie
 • Szkolenie i użytkowanie koni
 • Turystyka i rekreacja konna

- przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa
młodzież na koniach w czasie Hubertusa

Dodatkowe kwalifikacje:

 • prawo jazdy kategorii T (po zdaniu egzaminu państwowego)
 • kurs wstępny sędziego przeszkodowego,
 • kurs instruktora rekraacji ruchowej,
 • kurs gospodarza toru,
 • przygotowanie do odznak jeździeckich.