Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Kucharz

Opis zawodu:

Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Planuje i organizuje pracę w kuchni.

uczniowie w czasie egzaminu próbnego

Zadania zawodowe:

 • obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw
 • pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych
 • zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
 • ocena surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwe gospodarowanie nimi
 • obróbka wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna)
 • gastronomiczny rozbiór mięsa różnych zwierząt
 • wykonywanie różnymi technikami i metodami - zgodnie z normami surowcowymi - różnych asortymentów potraw z warzyw, owoców i grzybów, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb oraz potraw z podrobów, potraw półmięsnych i jarskich, wyrobów garmażeryjnych
 • posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń
 • wykańczanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów kulinarnych
 • sporządzanie potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet
 • przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe
 • utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego), a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego
 • stosowanie zasad działań marketingowych w działalności gastronomicznej
uczniowie w czasie warsztatów kulinarnych

Uzyskane kwalifikacje:

W zawodzie kucharz została wyodrębniona jedna kwalifikacja:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
uczniowie w czasie zajęć praktycznych - wypiek ciastek

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Kucharz może pracować w:

 • hotelowych zakładach gastronomicznych,
 • barach szybkiej obsługi,
 • restauracjach,
 • kawiarniach,
 • pensjonatach,
 • szkołach,
 • stołówkach szpitalnych i zakładowych,
 • prowadzić własną działalność.
uczniowie w czasie zajęć praktycznych

Warunki nauki - baza dydaktyczna:

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w dwóch  pracowniach gastronomicznych, doskonale  wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych oraz w pracowni obsługi konsumenta.  Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilkugodzinnych, podczas których młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie je konsumuje.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego dla powyższej kwalifikacji, dlatego egzamin uczniowie odbywają w tych samych pracowniach i na tym samym sprzęcie na którym odbywają zajęcia praktyczne i który doskonale znają.

uczniowie w czasie zajęć praktycznych

Nauczane przedmioty:

- przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy żywienia człowieka
 • Technologia gastronomiczna z towaroznastwem
 • Wyposażenie zakładów gastronomicznych
 • Język obcy zawodowy

- przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia gastronomiczna
uczniowie w czasie prezentacji przygotowanych przez siebie potraw