Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Samorząd uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego

samorząd
Zarząd samorządu uczniowskiego

Zadania poszczególnych sekcji Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCY:

 • reprezentuje uczniów na forum szkoły i poza nią
 • nadzoruje całość prac samorządu
 • przedstawia dyrekcji i radzie pedagogicznej wnioski dotyczące uczniów
 • zwołuje i prowadzi zabrania Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych
 • zajmuje się bieżącymi problemami uczniów
 • podejmuje decyzje dotyczące działalności finansowej SU
 • przed każdą organizowana imprezą sporządza pisemny bądź graficzny plan, który przedstawia zarządowi oraz dyrekcji

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

 • raz w miesiącu sporządza listę uczniów czynnie uczestniczących w życiu szkoły
 • dba o porządek w dokumentach SU
 • zajmuje się kontaktami samorządu z nauczycielami (mn. przy organizacji apeli i innych imprez)
 • wykonuje wszystkie obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności

SKARBNIK:

 • przyjmuje tzw. podatek na samorząd i wydaje potwierdzenia uiszczenia opłaty
 • prowadzi ewidencje finansów SU (wpływy i wydatki)

SEKRETARZ:

 • sporządza protokóły z posiedzeń Samorządu Uczniowskiego
 • prowadzi ewidencje korespondencji Zarządu
 • sporządza dokumenty i ogłoszenia wydawane przez samorząd
 • współpracuje z ramienia SU z redaktorami gazetki szkolnej i szkolnego radiowęzła

SEKCJA PORZĄDKOWA:

 • dba o ład i porządek w szkole
 • prawuje nadzór nad dyżurami na holu

SEKCJA KULTURALNA:

 • przygotowuje dekoracje auli i holu oraz gazetki szkolne

SEKCJA SPORTOWA:

 • nadzoruje imprezy sportowe w szkole
 • współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego i jest z nimi w stałym kontakcie