Programy unijne

OGŁOSZENIE O REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Powiat Mogileński zaprasza Pracodawców do realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych skierowanych dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia zespołów szkół, dla których Powiat Mogileński jest organem prowadzącym.

Wysokiej jakości staże i praktyki dla uczniów techników i szkół branżowych I stopnia prowadzone będą w ramach projektu pt.„Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III”RPKP.10.02.03-04-0017/19 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Wysokiej jakości staże dla uczniów liceów ogólnokształcących prowadzone będą w ramach projektu pt.„Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego II”RPKP.10.02.02-04-0007/19 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

W okresie od 01.07-31.08.2020r. planowana jest realizacja wysokiej jakości stażyi praktykzawodowych: dla uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie, dla uczniów z Zespołu Szkół w Bielicach i dla uczniów z Zespołu Szkół w Strzelnie. Staże/praktyki prowadzone będą w oparciu o umowę zawartą między stronami zaangażowanymi w realizację stażu/praktyki. Wymiar czasu trwania stażu/praktyki każdego ucznia wyniesie łącznie 150 godzin zegarowych. Powiat Mogileński zobowiązany jest pokryć koszty stypendium dla stażystów/praktykantów, niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenia NNW stażystów/praktykantów oraz ewentualne koszty dojazdu stażysty/praktykanta do pracodawcy. Ponadto pracodawca może się ubiegać o refundację kosztów związanych z kosztami opiekuna stażysty/praktykanta, szkoleniem BHP dla stażystów/praktykantów oraz kosztów odzieży roboczej i materiałów eksploatacyjnych(w tym niezbędnych materiałów do odpowiedniego zabezpieczenia stanowiska pracy stażysty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi w związku z występującym stanem epidemii: materiałów dezynfekujących oraz materiałów ochronnych w tym przyłbic, maseczek, rękawiczek)niezbędnychna stanowisku pracy stażysty/praktykanta.

Pracodawcy zainteresowani realizacją wysokiej jakości staży lub wysokiej jakości praktyk zawodowych oraz zgłaszaniem szczególnych preferencji w stosunku do uczniów,proszeni są o kontakt ze Szkolnymi Opiekunami Projektów w zespołach szkół tj.:Zespół Szkół w Mogilnie pan Marcin Wietrzykowski/pani MagdalenaBernaciak –tel. 52315-26-64,Zespół Szkół w Bielicach pani Kinga Woroch/pani Anna Szalaty–tel. 52315-59-60,Zespół Szkół w Strzelnie pan Sebastian Warzecha/pan Piotr Cieślik –tel. 52318-95-16.Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są w biurze projektu oraz bezpośrednio u Szkolnych Opiekunów Projektu.

Ogłoszenie wersja pdfTechnicy z ZS w Bielicach na staż

Projekt realizowany w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
Kwota dofinansowania projektu wynosi 640 076,51 PLN
Czas trwania projektu od 01.09.2019 r. do 30.11.2020 r.
W ramach projektu 78 uczniów klas II i III naszej szkoły uczestniczyć będzie w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii. Uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa w Maladze,  technikum pojazdów samochodowych w Walencji , natomiast młodzież z technikum logistycznego
i żywienia i usług gastronomicznych w Granadzie.

Cele projektu:

 1. wzmocnienie wizerunku zawodowego 
 2. nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych potwierdzonych poprzez Europass Mobilność
 3. wzrost umiejętności kluczowych w zakresie posługiwania się językiem obcym zawodowym
 4. nabycie przez uczniów nowych kwalifikacji
 5. rozwinięcie przez uczniów kompetencji międzykulturowych
 6. rozbudzenie kreatywności i motywacji do uczenia się
 7. nadanie europejskiego wymiaru szkole

Zasady rekrutacji dostępne są u koordynatora projektu.

Koordynator projektu: Ewa Hartwich


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. ,, Technicy z ZS w Bielicach na staż”, realizowanym w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.

Regulamin rekrutacji wersja pdf

Formularz zgłoszeniowy


§1. Informacje o projekcie

1.Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu ,, Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
2. Czas trwania projektu od 01.09.2019 r. do 30.11.2020 r.
3. W ramach projektu 78 uczniów klas II i III uczestniczyć będzie w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii. Uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa w Maladze,  technikum pojazdów samochodowych w Walencji , natomiast młodzież z technikum logistycznego i żywienia i usług gastronomicznych w Granadzie.
4. Cele projektu:

 • wzmocnienie wizerunku zawodowego ,
 • nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych potwierdzonych poprzez Europass Mobilność,
 • wzrost umiejętności kluczowych w zakresie posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • nabycie przez uczniów nowych kwalifikacji,
 • rozwinięcie przez uczniów kompetencji międzykulturowych,
 • rozbudzenie kreatywności i motywacji do uczenia się,
 • nadanie europejskiego wymiaru szkole.                                                                                                    

5. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.

§2. Warunki uczestnictwa w projekcie.

 • Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice ZS im Powstańców Wielkopolskich w Bielicach kształcący się w klasach i zawodach wymienionych w §1 pkt.3
 • Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci udziału w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) w wersji papierowej do koordynatora projektu oraz CV Europass w wersji elektronicznej dostępnego w języku angielskim pod adresem: euro pass.org.pl. Wersję elektroniczną CV Europass należy przesłać na adres: ewahartwich@gmail.com
 • Uczestnik projektu posiada paszport lub dowód osobisty ważny co najmniej na kolejny rok kalendarzowy.

§3. Zasady rekrutacji uczestników projektu

 • Rekrutacji uczniów dokonuje zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora szkoły.

W skład zespołu wchodzą:
- dyrektor ZS im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach- Paweł Kraśny
- Kierownik kształcenia praktycznego- Agnieszka Jakubowska
- koordynator projektu- Ewa Hartwich
- nauczyciel języka angielskiego- Zofia Śmigielska
- przewodnicząca zespołu przedmiotów ekonomiczno-rolniczych- Monika Balcerzak
- przewodniczący zespołu przedmiotów technicznych- Roman Bednarz

 • Rekrutacja prowadzona będzie w roku szkolnym 2019/2020
 • Harmonogram rekrutacji:

- wrzesień/październik 2019- przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu Grupa1- 10 osób (uczniowie klas II i III technikum mechanizacji rolnictwa). Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników projektu oraz listy uczestników rezerwowych.
- grudzień 2019- przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu Grupa 2- 19 osób (uczniowie klas II i III technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum logistycznego) i Grupa 3- 10 osób ( uczniowie klas II i III technikum pojazdów samochodowych). Ogłoszenie list zakwalifikowanych uczestników projektu oraz listy uczestników rezerwowych.
- czerwiec 2019- przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu Grupa 4- 19 osób (uczniowie klas I i II technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum logistycznego) i Grupa 5 – 20 osób (uczniowie klas I i II technikum pojazdów samochodowych i technikum mechanizacji rolnictwa).
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników projektu oraz listy uczestników rezerwowych.

 • Proces rekrutacji poprzedzony będzie: informacją na tablicy ogłoszeń, spotkaniem z koordynatorem projektu, informacją na stronie internetowej szkoły, a także podczas godzin wychowawczych w klasach, których projekt jest skierowany.
 • Proces rekrutacji prowadzony będzie z uwzględnieniem równości szans, w tym równości płci, miejsca zamieszkania.
 • Proces rekrutacji będzie przebiegał w oparciu o jasne kryteria i wymagania, bez dyskryminacji i faworyzowania.
 • Kryteria dostępu:

- wpływ poprawnych dokumentów rekrutacyjnych ucznia do punktu rekrutacyjnego
- zachowanie min. dobre

 • Kryteria selekcji:

Uczeń będzie mógł uzyskać maksymalnie 34 punkty, na które składa się
- test z języka angielskiego (1-10 pkt.)
- ocena z języka angielskiego za półrocze poprzedzające staż
celujący- 5 pkt.
bardzo dobry- 4 pkt.
dobry- 3 pkt.
dostateczny- 2 pkt.
dopuszczający- 1 pkt.
niedostateczny- 0 pkt.
- udział w olimpiadach, konkursach związanych z kierunkiem kształcenia lub nauką języka angielskiego
udział w olimpiadzie/ konkursie- 10 pkt.
brak udziału- 0 pkt.
- średnia ocen za ostatni semestr poprzedzający staż
powyżej 5,0- 5 pkt.
od 4,6- 5.0- 4 pkt.
od 4,0- 4,5- 3 pkt.
od 3,6- 3,9- 2 pkt.
od 3,0-3.5- 1 pkt.
poniżej 3,0- 0 pkt.
- osoby z terenów wiejskich dodatkowo- 2 pkt.
- osoby w złej sytuacji finansowej rodzin - 2 pkt.
W przypadku zdobycia przez kandydatów tej samej ilości punktów dodatkowo przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna w obecności zespołu ds. rekrutacji. Dodatkowo uwzględniona będzie opinia wychowawcy klasy.

 • Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem listy głównej i rezerwowej.
 • W przypadku gdy zakwalifikowany uczeń zrezygnuje z udziału  lub zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 • Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 • W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 • Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie i ich rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do udziału w spotkaniu organizacyjnym.

§4. Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do praktyk

 • Zajęcia w ramach przygotowania kulturowo- pedagogiczno- językowego zorganizowane będą na terenie Zespołu Szkół w Bielicach.
 • Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych dla każdej grupy w wymiarze:
  • - szkolenie kulturowe- 15 godzin.
  • - szkolenie pedagogiczne- 10 godzin
  • - szkolenie językowe- j. angielski zawodowy- 15 godzin
     • j. hiszpański- 10 godzin
 • Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 • Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia. Dopuszczalna

liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. W przypadku
opuszczenia więcej niż 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia, uczeń zostaje skreślony z
listy uczestników projektu.

 • Zaległości spowodowane nieobecnością usprawiedliwioną uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji.
 • W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.

§5. Prawa i obowiązki uczestnika projektu.

 • Każdy uczestnik ma prawo do:

- informacji na temat projektu umieszczanych informacji na stronie internetowej szkoły, bądź bezpośrednio przekazywanych uczestnikowi
- nieodpłatnego udziału w projekcie
- otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć
- otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu
- zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy
2.    Uczestnik zobowiązuje się do:
- uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do praktyk
- 100% obecności na praktyce zawodowej (dotyczy: punktualności w miejscu   
odbywania praktyki, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez
opiekuna praktyk, informowania koordynatora projektu o wszelkich
nieprawidłowościach mających wpływ na realizację praktyk i stopień satysfakcji
uczestników),
- uczestniczenia w zajęciach kulturowych,
- prowadzenia dzienniczka praktyk,
- czynnego uczestniczenia w monitoringu i ewaluacji projektu- zgodnie z założeniami
projektu,
- aktywnego uczestniczenia w upowszechnianiu rezultatów projektu.

§6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

- rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora ZS w Bielicach w terminie do 7 dni po zakończeniu rekrutacji bez podania przyczyny ( w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/ opiekuna prawnego),
- rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej koniczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej, należy do niej dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zaświadczenie lekarskie), w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/ opiekuna prawnego.
2.  W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w zadaniach projektowych lub
skreślenia z listy, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych
materiałów.

§7. Postanowienia końcowe

            Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie   
spraw nieuregulowanych w mniejszym regulaminie należy do Dyrektora ZS w
Bielicach i koordynatora projektu. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ