Egzamin maturalny

Informacje dla uczniów klas maturalnych


Wytyczne organizowania i przeprowadzania egzaminumaturalnego w czerwcu 2020 r. w ZS Bielice

Wytyczne GIS i MEN dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.

Informacja MEN z dnia 19.05.2020

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku w tym  maturalnego i zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - regulacje prawne

Egzamin maturalny pisemny

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.

W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami:

Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Wynik egzaminu maturalnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat

Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

Harmonogram egzaminów

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca.

Terminy odebrania świadectw i zaświadczeń

Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe.

12 października 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego i przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szczegółowa informacja wraz z podstawą prawną znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

link do aktualnego harmonogramu matur:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

 

Wytyczne dotyczące zasad przeciwepidemicznych

Maturzyści, którzy ze względów zdrowotnych nie będą mogli przybyć do szkoły na egzamin maturalny w maseczkach lub przyłbicach, proszeni są o pilne zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających (w czasie pisania egzaminu zdający ma prawo zdjąć maseczkę lub przyłbicę).

Zatem zdający  są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku

Dyrektor ZS w Bielicach

Paweł Kraśny

logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ