Zajęcia 2018/2019

uni

Dnia 24 maja 2018r.  w Toruniu podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie Projektu pn.”Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja,
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
Projekt  przewiduje podniesienie kompetencji kluczowych, rozwój kształcenia ogólnego oraz doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez realizację wsparcia dla ogółem 400 uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne z terenu Powiatu Mogileńskiego w terminie do końca
września 2019 r. Wsparciem w ramach projektu objęci będą uczniowie następujących szkół:
Zespołu Szkół w Mogilnie (technikum i liceum ogólnokształcącego), Zespołu Szkół w Bielicach (gimnazjum, technikum i liceum ogólnokształcącego), Zespołu Szkół w Strzelnie (gimnazjum, technikum i liceum ogólnokształcącego).
Głównym rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez 299 uczniów, nabycie umiejętności praktycznych przez 91 uczniów. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem
24 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty oraz 8 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Planowane do realizacji zadania:

  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
  2. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.
  3. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki.
  4. Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych.

Zajęcia dla uczniów prowadzone będą w roku szkolnym 2018/2019, natomiast staże przewidziane są na rok 2018 – 68 uczniów i 2019 – 45 uczniów.
Wartość całkowita projektu wynosi 930 187,76 zł, z czego otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zgodnie z umową o dofinansowanie
wynosi 883 678,37 zł.

 

Zajęcia 2017/2018

Cel projektu

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez realizację wsparcia dla 200 uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Mogileńskiego do końca września 2018 r.                   nformacja>>
                                                                                                                                                     Lista uczestników>>


„Wiedza kluczem do sukcesu” nr WND-POKL.09.01.02-04-083/13 Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałania 9.1.2 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

więcej>>

 

„Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – V” realizowanego przez Powiat Mogileński w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej>>

galeria zdjęć z zajęć

Kelner barman sommalier>>
Kombajn i ciągnik>>
Kuchnie świata>>
Przewodnik terenowy>>
Warsztaty cukiernicze>>
Wirtualne laboratoria>>

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl




Rajd Weteranów Szos



Regionalne Targi Rolne
retro
szk

Program Aktywny Uczeń


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

/
Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski

/
schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM