UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W BIELICACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 •  od 13 maja 2019r. do 17 czerwca 2019r. do godz. 15:00 przyjmowanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
   od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz. 15:00 uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,
   do 26 czerwca 2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do klas pierwszych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
   do 10 lipca 2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do klas pierwszych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach,
   11 lipca 2019r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
   do 15 lipca 2019r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (i ile nie zostały złożone wcześniej),
   16 lipca 2019r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

nasze szkoły znajdziesz tu>>

Zasady rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych
w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

I

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
3. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.


II

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej decydują poniższe kryteria:
A. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w procesie rekrutacji wynosi [200], w tym:

1. za wyniki egzaminu gimnazjalnego do [100] punktów:


Część humanistyczna

Język polski

20

Historia i wiedza o społeczeństwie

20

Cześć matematyczno-przyrodnicza

Matematyka

20

Przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia, geografia)

20

Języki obce

Język obcy

20

Sposób przeliczania wyników z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanego
w procentach na punkty odbywać się będzie według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt

2.  za ocenę z języka polskiego do [16] punktów,

celujący -              16 punktów
bardzo dobry -     14 punktów
dobry -                 11 punktów
dostateczny -        6 punktów
dopuszczający  -  2 punkty

3. za oceny z historii, matematyki i obowiązkowego języka obcego łącznie do [48] punktów
(do 16 punktów za każde zajęcie edukacyjne),
celujący -              16 punktów
bardzo dobry -     13 punktów
dobry -                 10 punktów
dostateczny -        5 punktów
dopuszczający  -  2 punkty


4.
za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
do [36] punktów, w tym :
a. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem [6] punktów,

b. za osiągnięcia w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (niezależnie od liczby osiągnięć) [20] punktów, w tym za: uzyskanie tytułu finalisty - 15 punktów w olimpiadach ogólnopolskich oraz konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty wymienionych poniżej :
-Konkurs przedmiotowy z języka polskiego,
- Konkurs przedmiotowy z matematyki,
- Konkurs przedmiotowy z historii,
- Konkurs przedmiotowy z fizyki,
- Konkurs przedmiotowy z chemii,
- Konkurs przedmiotowy z biologii,
- Konkurs przedmiotowy z geografii,
- Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego,
- Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego,
- Konkurs przedmiotowy z języka rosyjskiego,
- Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego ,
- Regionalny konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum
- Konkurs Wojewódzki z Fizyki i Astronomii
- Konkurs matematyczny „Liga Zadaniowa” dla uczniów klas I i II gimnazjum;
- Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
- Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów
- Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów;
za tytuł laureata5 punktów, za tytuł finalisty - 3 punkty w konkursach tematycznych współorganizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty wymienionych poniżej :
-Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 -1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej".

- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Janie Czochralskim "Życie i dzieło Jana Czochralskiego - wynalazcy z Kcyni"

- Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o wielkich Polakach z serii "Regionalnych Olimpiad Wiedzy o wielkich Polakach" dla gimnazjalistów


-Ogólnopolski konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”.

c. za jedno z listy osiągnięć wymienionych poniżej:
*osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym (niezależnie od liczby osiągnięć)
[4] punkty, w tym za:
- osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (miejsca od I do VI w zawodach krajowych lub reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej) - 4 punkty
- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do VI) - 3 punkty
- osiągnięcia na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III)  - 2 punkty
dyscypliny indywidualne:
akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate, WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie - short track, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, pływanie w płetwach, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WAW, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, warcaby, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe;
gry zespołowe:
baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, korfball, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej;
*osiągnięcia artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym (niezależnie od liczby osiągnięć) [4] punkty, w tym za:
- osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (miejsca od I do VI w zawodach krajowych lub reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej) - 4 punkty
- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do VI) - 3 punkty
- osiągnięcia na szczeblu powiatowym  (miejsca od I do III)  - 2 punkty
 *[2] punkty za wolontariat rozumiany jako systematyczna co najmniej dziesięciomiesięczna), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia.
Suma składowych punktów za każde z podanych osiągnięć nie może być większa
od maksymalnej liczby punktów przydzielanych za dane osiągnięcie. W przypadku, gdy suma punktów składowych przekracza maksymalną liczbę punktów do uzyskania za osiągnięcie, kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokument o działalności                 w wolontariacie należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.
Przy naborze kandydatów spoza województwa kujawsko-pomorskiego, punktacja uwzględniać będzie konkursy przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia sportowe
i artystyczne ustalone przez właściwego Kuratora Oświaty dla szkoły, do której uczęszcza kandydat. 

III.

W przypadku gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego w danej części lub całości egzaminu gimnazjalnego, przyznaje się następujące liczby punktów, uzależnione
od ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:


Część humanistyczna, zakres wiedzy u umiejętności z języka polskiego Część matematyczno - przyrodnicza, zakres wiadomości i umiejętności z matematyki
Część trzecia, zakres wiedzy i umiejętności z języka obcego:

Ocena na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i języka obcego:

Liczba punktów

• stopień celujący

20

• stopień bardzo dobry

16

• stopień dobry

12

• stopień dostateczny

8

• stopień dopuszczający

4

Część humanistyczna, zakres wiedzy i umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego

Średnia ocen z historii i wiedzy o społeczeństwie na świadectwie ukończenia gimnazjum liczona z  dokładnością do jednego miejsca po przecinku

Liczba punktów

• 5,5-6,0

20

• 4,5-5,4

16

. 3,5-4,4

12

• 2,5-3,4

8

• 2,0-2,4

4

Część matematyczno - przyrodnicza, zakres wiadomości i umiejętności z biologii, chemii, geografii i fizyki

Średnia ocen z biologii, chemii, geografii i fizyki na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczona z dokładnością 2 miejsc po przecinku:

Liczba punktów

• 5,75-6,00

20

• 5,50-5,74

18

• 5,00-5,49

16

• 4,50-4,99

14

• 4,00 - 4,44

12

• 3,50-3,99

10

• 3,00-3,49

8

• 2,50-2,99

6

• 2,25- 2,49

4

• 2,00 - 2,24

2

IV.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych mają :

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub lok nauki;
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • kandydaci z rodzin wielodzietnych,

V.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, Dyrektor Zespołu Szkół powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy:
a. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć do klasy pierwszej w czasie składania
przez nich pisemnych podań,

 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do wszystkich typów szkół,
 • sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.

   3. Miejscem składania dokumentów jest sekretariat Zespołu Szkół.


Przechodzenie z jednego typu szkoły do innego

1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przyjmuje się ucznia na podstawie:

 • świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

 

 • pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych w przypadku przyjmowania:
  • do gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,
  • do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia spełniającego obowiązek nauki
   poza szkołą,
  • do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,
  • do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej, która nie posiada uprawnień szkoły publicznej,
 • świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć technicznych, artystycznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału w Zespole Szkół, uczeń może:
a.  uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym    
zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo

 • kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole albo
 • uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez Dyrektora Zespołu Szkół, a w przypadku, gdy Dyrektor Zespołu Szkół nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony
przez dyrektora innej szkoły.


Dyrektor Zespołu Szkół

1. Decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum oraz do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkół ponadgimnazjalnych.
2. Decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, w przypadku gdy:

  • uczeń powraca z zagranicy,
  • liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Zespół Szkół i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,
  • brak jest zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
   dla ucznia, który został zwolniony przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie § 49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562,
   z późn. zm.), 3. W przypadkach innych niż wymienione powyżej Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.

4. W przypadku przeprowadzenia uzupełniającej  rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminów gimnazjalnych w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji, która jest przeprowadzana po dniu 20 sierpnia każdego roku.
5. Przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu Zespół Szkół informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku niedokonania pełnego naboru - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania dokumentów do szkoły.
6.   Wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne.
7. Zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły
oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.

 

 

Zmiana obowiązuje od 18 II 2014 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU SPORTOWYM W GIMNAZJUM

Testy dla kandydatów do gimnazjum - piłka siatkowa dziewcząt

 Każda kandydatka do klasy pierwszej gimnazjum w Bielicach z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt, zobowiązana jest odbyć testy kwalifikacyjne do klasy o w/w profilu. Testy odbędą w sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach (termin zostanie podany w najbliższym czasie). Każda kandydatka zobowiązana jest posiadać strój sportowy tj. koszulka, spodenki, obuwie sportowe.

Sprawdzian składa się z następujących elementów:

 1. Bieg zwinnościowo-szybkościowy (koperta 7x7m - czas)
 2. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym (technika, ilość  
  odbić) 
 3. Zagrywka (technika, ilość)
 4. Atak (technika)
 5. Zastosowanie elementów technicznych i taktycznych w grach małych

Każda gimnazjalistka zakwalifikowana do klasy z rozszerzonym wychowaniem fizycznym w dyscyplinie piłka siatkowa, będzie mogła reprezentować klub "MUKS" Bielice w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Młodziczek oraz w Pałuckiej Lidze Siatkówki Dziewcząt od sezonu 2010/2011 lub reprezentować swój aktualny klub.

Testy dla kandydatów do gimnazjum- piłka nożna

Każdy kandydat do klasy pierwszej gimnazjum w Bielicach z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w dyscyplinie piłka nożna, zobowiązany jest odbyć testy kwalifikacyjne do klasy o w/w profilu. Testy odbędą się na boisku sportowym w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, termin zostanie podany wkrótce.
Każdy kandydat zobowiązany jest posiadać piłkarski strój sportowy tj. koszulka, spodenki, getry piłkarskie, obuwie sportowe.

            Sprawdzian składa się z następujących elementów:

 1. bieg wahadłowy (czas)
 2. żonglerka piłką nożną (ilość odbić)
 3. uderzenie piłki stojącej "na odległość" (odległość)
 4. slalom z piłką + uderzenie do bramki (technika)
 5. zastosowanie techniki w małych grach (technika, taktyka)

Za każdy element kandydat może uzyskać 1-5 punktów.

Każdy gimnazjalista zakwalifikowany do klasy z rozszerzonym wychowaniem fizycznym w dyscyplinie piłka nożna, będzie mógł reprezentować klub " MUKS Bielice" w rozgrywkach ligi juniora młodszych od sezonu 2010/2011 lub kontynuacji treningu w swoim aktualnym klubie.

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie postępowania rekrutacyjnego

 

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko SamotniaCopyright © 2011 ŁJ SM