Procedury organizacji pracy szkoły - COVID-19

Zajęcia praktyczne stacjonarnie odbywają się według planu lekcji

Szanowni Państwo,
Zajęcia praktyczne w naszej szkole odbywają się w formie stacjonarnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Przypominam, że uczniowie, którzy nie mają możliwości dojazdu na godzinę rozpoczęcia zajęć praktycznych, przyjeżdżają do szkoły na pierwszą godzinę lekcyjną i udają się do auli szkolnej. Uczniowie zostaną objęci opieką i będą mieli możliwość udziału w zajęciach on-line do czasu rozpoczęcia zajęć praktycznych.
Opiekę podczas zajęć praktycznych sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia.

Proszę pamiętać o bezpiecznym zachowaniu i przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego.

Życzę zdrowia i wytrwałości.

Paweł Kraśny
Dyrektor ZS-Bielice

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Wyciąg najważniejszych procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19


Procedury organizacji zajęć lekcyjnych

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Przed  rozpoczęciem zajęć uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę ciała.
 3. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, lub objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych ( np. kaszel ) uczeń skierowany będzie do izolatki, dalsze postępowanie z uczniem objęte jest w odrębnych procedurach.
 4. Przy wejściu do szkoły uczniowie, pracownicy, nauczyciele, rodzice, opiekunowie i interesanci, są zobowiązani skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 5. Po zmierzeniu temperatury przez wyznaczonego pracownika szkoły i zdezynfekowaniu rąk uczniowie udają się do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć.
 6. Nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas trwania zajęć, ale jeśli uczeń lub nauczyciel czuje taką potrzebę to może używać maseczki lub przyłbicy.
 7. Uczeń na terenie szkoły zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m. od innych osób,
 8. Podczas zajęć obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 10. Nauczyciel co najmniej raz na godzinę wietrzy pomieszczenie, a w razie potrzeby także w trakcie  zajęć. 
 11. Po zmierzeniu temperatury przez wyznaczonego pracownika szkoły udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem zajęć.
 12. Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.
 13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.
 15. Jeżeli istnieją ku temu możliwości kadrowe, do jednej grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 16. Jeżeli istnieją ku temu możliwości lokalowe, jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 17. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować.
 18. Klamki i toalety dezynfekowane są po każdej lekcji.
 19. Pomieszczenia, w których odbywają się lekcje dezynfekowane są co najmniej raz dziennie po zakończonych zajęciach.

Procedury organizacji zajęć lekcyjnych - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu SzkółProcedury organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

 1. Wprowadza się nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni wspólnej to jest na korytarzach w czasie przerw, w czasie pobytu w księgowości oraz sekretariacie.
 2. Przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć.
 3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 4. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 5. Korytarze są podzielone kondygnacjami, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie uczniowie mający lekcje w klasach na danej kondygnacji.
 6. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do kondygnacji, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.
 7. W razie konieczności przejścia przez kondygnację przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy.
 8. Poruszanie się uczniów i pracowników szkoły między poszczególnymi kondygnacjami (piętrami) odbywa się według następującego porządku:
  • wszystkie osoby wchodzą do budynku wyłącznie I wejściem przy dyżurce (prawa strona budynku) z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m . Poruszanie się w górę odbywa się wyłącznie prawą klatką schodową.
  • schodzenie w dół i wyjście z budynku odbywa się lewym ciągiem komunikacyjnym (klatką schodową przy auli) z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m.
 9. W toalecie jednocześnie może przebywać liczba uczniów równa liczbie toalet. Bezwzględnie zabrania się gromadzenia większej liczbie uczniów. Po skorzystaniu z toalety uczeń zobowiązany jest do dokładnego umycia rąk.

Procedury organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół

Zmiany w procedurze organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu SzkółProcedury organizacji zajęć wychowania fizycznego

 1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 2. Z sali, w której prowadzone są lekcje wychowania fizycznego , należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć,  lub dezynfekować.
 3. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.
 4. Uczniowie nie ćwiczący zobowiązani są do przebywania w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
 5. W szatniach i na korytarzach zaleca się używania maseczek ochronnych.
 6. Uczniowie zobowiązani są do przemieszczania się zgodnie z wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi tj. wchodzą z zewnątrz łącznikiem pomiędzy salą gimnastyczną a aulą. Opuszczają szatnie drzwiami od strony internatu.
 7. Uczniowie korzystający z szatni w auli wychodzą łącznikiem.
 8. Zakazuje się przestawania i grupowania się uczniów w przestrzeni ciągów komunikacyjnych.
 9. Rzeczy osobiste pozostawione w szatniach przez uczniów zostaną potraktowane jako odpad komunalny i usunięte. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za usunięte rzeczy osobiste
 10. Toalety, umywalki i baterie przy umywalkach będą dezynfekowane po każdej lekcji, natomiast pomieszczenia, w których odbywają się lekcje wychowania fizycznego co najmniej raz dziennie.

Procedury organizacji zajęć wychowania fizycznego - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu SzkółProcedury organizacji zajęć w warsztatach szkolnych

 1. Przy wejściu na warsztaty szkolne uczniowie, pracownicy, nauczyciele są zobowiązani   skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk zgodnie  z instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 2. Nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas trwania zajęć, ale jeśli uczeń czuje taką potrzebę to może używać maseczki lub przyłbicy.
 3. W szatni mogą przebywać uczniowie tylko jednej klasy, należy ograniczyć  wchodzenia podczas przerw w jednym czasie kilku grup zajęciowych, za organizację pracy szatni w danym dniu odpowiada nauczyciel dyżurny. Na szatnie można przeznaczyć wolne sale lekcyjne.
 4. Pozostawione w szatni rzeczy osobiste zostaną potraktowane jako odpady komunalne i usunięte razem z innymi odpadami. W związku z tym szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione rzeczy.
 5. Podczas zajęć nauczyciele i uczniowie powinni zachowywać bezpieczny dystans społeczny między sobą
 6. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. Należy często wietrzyć sale - co najmniej raz na godzinę, jeżeli istnieje taka możliwość rekomenduje się stałe pozostawienie otwartego jednego z okien.
 8. Należy zapewnić taką organizację pracy podczas zajęć praktycznych, aby wyeliminować  stykanie się ze sobą różnych grup zajęciowych.
 9. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 10. W czasie zajęć kategorycznie zabrania się uczniom oddalania się od grupy i opuszczania terenu szkoły.

Procedury organizacji zajęć w warsztatach szkolnych - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu SzkółProcedury organizacji zajęć w pracowni gastronomicznej

 1. Przy wejściu do pracowni gastronomicznej uczniowie, pracownicy i nauczyciele są zobowiązani   skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk zgodnie  z instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 2. Zaleca się, lecz nie ma obowiązku  zakrywania nosa i ust  podczas trwania zajęć.
 3. Do pracowni nr1 (sala 25 i)  przypisana jest szatnia z łazienką nr 29 w internacie.
 4. Do magazynu uczniowie pracowni nr 1 wchodzą wejściem z korytarza prowadzącego do stołówki internatu.
 5. Do pracowni nr 2 uczniowie wchodzą od strony boiska i korzystają z dwóch  szatni  i magazynu przylegających do pracowni gastronomicznej.
 6. Podczas zajęć obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, wymagane jest posiadanie własnego ręcznika.
 7. Uczniowie  po zajęciach praktycznych zabezpieczają surowce, półprodukty i wykonaną potrawę oraz zabierają do domu, nie pozostawiają  w szafkach i lodówce szkolnej.
 8. Niedozwolone jest wynoszenie przez uczniów wykonanych potraw i napojów poza pracownię celem poczęstowania innych osób.
 9. Nauczyciel prowadzący zajęcia nie ocenia organoleptycznie wykonanej potrawy czy napoju.
 10. Pozostawione przez ucznia w szatni rzeczy osobiste zostaną potraktowane jako odpady komunalne i usunięte razem z innymi odpadami. W związku z tym szkoła NIE ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione rzeczy.
 11. Podczas zajęć nauczyciele i uczniowie powinni zachowywać bezpieczny dystans społeczny między sobą (1,5m – 2 m)
 12. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. Należy często wietrzyć sale - co najmniej raz na godzinę, jeżeli istnieje taka możliwość rekomenduje się stałe pozostawienie otwartego jednego z okien.
 14. Należy zapewnić taką organizację pracy podczas zajęć praktycznych, aby wyeliminować  stykanie się ze sobą różnych grup zajęciowych.
 15. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stopni Celsjusza lub je wyparzać – w pracowni nr 2.
 16. W pracowni nr1 – wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
 17. Po każdych zajęciach używany sprzęt, narzędzia, blaty produkcyjne oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 18. Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować.
 19. W czasie zajęć kategorycznie zabrania się uczniom oddalania się od grupy i opuszczania terenu szkoły.

Procedury organizacji zajęć w pracowni gastronomicznej - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu SzkółProcedury funkcjonowania biblioteki szkolnej

 1. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor odrębnym zarządzeniem uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie.
 2. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.
 3. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny,  czyli min. 1,5 m odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.
 4. Ustawia się przesłony ochronne (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika nauczycielem bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.

Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu SzkółProcedury bezpieczeństwa w internacie

 1. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Przy wejściu do internatu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce ( wychowankowie, pracownicy, osoby odwiedzające). 
 3. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, utrzymywać czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach .
 5. Internat posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej. 
 6. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki).
 7. Pracownicy obsługi i administracji internatu powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz nauczycielami.
 8. Każdy z wychowanków internatu po powrocie z zajęć dydaktycznych w szkole, zobowiązany jest zgłosić się w pokoju wychowawców, w celu pomiaru temperatury ciała.
 9. Wietrzenie pokoi i pozostałych pomieszczeń, z których korzystają wychowankowie internatu należy przeprowadzać kilka razy dziennie.
 10. Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w łazience podczas toalety porannej i wieczornej do niezbędnego minimum.

Procedury bezpieczeństwa w internacie - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu SzkółProcedury bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy pracownika nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 3. Odległość między stanowiskami pracy w stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m a jeśli jest to niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
 4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie w stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości i ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:
  • stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,
  • w miarę możliwości w stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy.
 6. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących do jego spożycia.
 7. Po każdym posiłku blaty, stołu i poręcze krzeseł są dezynfekowane.
 8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temp. minimum 60 stopni C lub je wyparzać.
 9. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę. W stołówce nie obowiązuje samoobsługa.

Procedury bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu SzkółProcedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie znajdujące się w internacie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
 3. Do pracy w szkole mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 4. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinni pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałek zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19, przebywając na stanowisku pracy, powinien niezwłocznie udać się do izolatki(znajdującej się w budynku Internatu, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom (powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę nad uczniami, np. za pomocą telefonu komórkowego).
 6. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły. Odnośnie uczniów już przebywających w szkole należy zasięgnąć informacji od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 8. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników szkoły z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
 9. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 10. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.
 11. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał on kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
 12. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
 13. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także pozostaje w ścisłym kontakcie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną co do dalszego sposobu postępowania.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu SzkółProcedury podczas wejścia do Szkoły osoby z zewnątrz

 1. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach zamieszczonymi na stronie internetowej Szkoły lub szkolnym facebooku.
 2. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na codzienny  pomiar temperatury bezdotykowym termometrem, którego dokonuje przed wejściem do Szkoły wyznaczony pracownik .
 3.  Rodzice / opiekunowie prawni stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieposyłania ucznia do szkoły, jeśli wcześniej uczeń chorował, nie przysyłają ucznia chorego lub z podejrzeniem choroby, (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.)
 4. Rodzice / opiekunowie prawni w miarę możliwości powinni ograniczyć wizyty w Szkole do niezbędnego minimum. W celu skutecznej komunikacji z Dyrekcją, wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem zaleca się kontak z wykorzystaniem technik komunikacyjnych na odległość.
 5. Rodzice / opiekunowie prawni, osoby z zewnątrz, które chcą wejść na teren Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach zobligowane są do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą, z którą się spotkać (Dyrektor, wychowawca, nauczyciel, pedagog, psycholog) w celu ustalenia konkretnego miejsca i godziny spotkania.
 6. Zanim osoba z zewnątrz wejdzie do szkoły – pracownik szkoły zgodnie z zaleceniami GIS, dotyczącymi tego, że NA TEREN SZKOŁY MOŻE WEJŚĆ TYLKO OSOBA ZDROWA! zmierzy wchodzącemu temperaturę ciała - termometrem bezdotykowym.
 7. Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcją dezynfekuje ręce przygotowanym płynem do dezynfekcji, dopiero po dezynfekcji może wejść dalej i zobowiązany jest do noszenia maseczki na terenie Szkoły.
 8. Rodzice i opiekunowie prawni, osoby z zewnątrz odwiedzające Szkołę są zobowiązane  do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników Szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący co najmniej 1.5 metra
 9. Rodzice, osoby z zewnątrz są zobowiązane do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od Dyrektora lub pracownika Szkoły.

Procedury podczas wejścia do Szkoły osoby z zewnątrz - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu SzkółProcedury wyboru formy kształcenia

 1. Niniejsza procedura ma na celu zobiektywizowanie wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu Mogileńskiego, na terenie którego ma siedzibę Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
 2. W zależności od tego, czy Powiat Mogileński, na terenie którego ma siedzibę Zespół szkół w Bielicach, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Mogileńskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 4. W przypadku zaliczenia Powiatu Mogileńskiego do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
  • mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
  • kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 5. W przypadku zaliczenia Powiatu Mogileńskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

Procedury wyboru formy kształcenia - pełen tekst zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkółlogo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ