Organizacja nauczania na odległość

Organizacja nauczania na odległość w Zespole Szkół w Bielicach

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 III 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 1. Istotą e-nauczania jest dalsza realizacja podstawy programowej.
 2. Uczniowie Zespołu Szkół w Bielicach mają obowiązek na bieżąco uczestniczyć w zajęciach realizowanych drogą zdalną, zwaną dalej e-nauczaniem lub innych formach nauczania na odległość z katalogu możliwych do wyboru zastosowanych przez nauczyciela.
 3. Nauczaniem danego przedmiotu na odległość kieruje nauczyciel przedmiotu. Ma ono polegać na różnicowaniu narzędzi pracy (z użyciem sprzętu elektronicznego i bez niego, w sposób tradycyjny, np. z podręcznikiem czy kartą pracy).
 4. Wychowawca klasy ma obowiązek monitorować, aby wszyscy uczniowie byli w tzw. zasięgu nauczania na odległość.
 5. Nauczyciel przedmiotu zgłasza wychowawcy klasy sytuacje, w których następuje brak komunikacji z uczniami. Wspólnie próbują nawiązać kontakt z uczniem oraz z jego rodzicami.
 6. Pomoc nauczyciela na bieżąco zdalnie wspiera ucznia, nad którym powierzono jej opiekę, jest w stałym kontakcie z uczniem i jego rodzicami oraz wychowawcą klasy, z którymi na bieżąco omawia zaistniałe problemy dydaktyczne.
 7. Wychowawca klasy, realizując powierzoną jemu funkcję opiekuńczą ma zdiagnozować i ustalić z dyrektorem szkoły sposoby kontaktu i przekazywania materiałów w formie papierowej uczniowi, który pozbawiony jest odpowiedniego sprzętu komputerowego lub łącza zapewniającego dostęp do Internetu.
 8. Od 25 III 2020 roku możliwe jest się ocenianie postępów uczniów, ich pracy przede wszystkim samokształceniowej (bo na tym w głównej mierze ma opierać się e-nauczanie; nauczanie na odległość). Nauczyciel ma prawo dokonać oceny pracy uczniów na warunkach ustalonych z uczniami. Mają one uwzględniać wszystkie czynniki, także techniczne (dotyczące dostępu do Internetu oraz posiadanego sprzętu w domach). Nauczyciel może oceniać prace pisemne, które na określonych – zdalnych metodach mogą być przekazywane do oceny, wypowiedź ustną (realizowaną telefonicznie, lub za pomocą komunikatorów zdalnych), karty pracy (uwzględniając możliwości techniczne uczniów), referaty i wypracowania, pracę zdalną – jak pracę na lekcji.
 9. Preferowane formy sprawdzenia opanowania treści i pracy bieżącej ucznia, to między innymi: wideo rozmowa, np. WhatsApp, Skape, Messenger, e-mail – odpowiedź na zadane pytania, zdjęcie pracy pisemnej wykonane przez ucznia lub skan (jeśli posiada skaner w domu), wypełnienie karty pracy w dokumencie zapisanym w edytorze tekstu, wysłane pod wskazany adres poczty elektronicznej nauczyciela. Ocenie może podlegać także referat, wypracowanie przygotowane przez ucznia. Ponadto można wykorzystać testy online, które można przygotować za pomocą narzędzi informatycznych (np. Kahoot i tp.), a także testy, które tworzone są za pomocą różnych generatorów testów.
 10. Każdy z wymienionych powyżej przykładowych komunikatorów posiada możliwość pracy grupowej (głosowej i wideo).
 11. Przypominam, że uzasadnienie oceny jak i podanie celów lekcji jest obowiązkowym elementem każdej lekcji. Formy uzasadnienia oceny – opis na komunikatorze Dziennika, rozmowa telefoniczna i inny udokumentowany przekaz multimedialny.
 12. Realizacja podstawy programowej w sposób zdalny nie ma polegać wyłącznie na zadawaniu dużej ilości zadań ale także na wdrażaniu nowego materiału, wyjaśnianiu i wspólnym omawianiu – z wykorzystaniem zasobów multimedialnych. Ilość materiału musi być wyważona i przemyślana.
 13. Nauczyciel doradza i wyjaśnia uczniowi, który ma trudności w zrozumieniu materiału. W takiej sytuacji każdy projektujący lekcję na odległość nauczyciel powinien szczególnie zadbać o to, aby przygotować materiał w sposób zrozumiały dla przeciętnego ucznia.
 14. Realizowane mają być zasadniczo wszystkie przedmioty, według obowiązującego planu lekcji. Zostanie to udokumentowane w postaci oświadczenia nauczyciela o realizacji treści podstawy programowej w okresie nauczania na odległość, wpisania na bieżąco tematu lekcji do i-Dziennika, wystawienia oceny cząstkowej i końcowej w przypadku klas  IV Technikum. Te elementy pracy zdalnej stanowić będą podstawę rozliczenia godzin realizowanych w ramach pensum, godzin ponadwymiarowych, godzin nauczania indywidualnego, godziny zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych). Dotyczy to także zajęć z zakresu wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie oraz zajęć z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego.
 15. Zajęcia  praktyczne realizuje się  wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
 16. Kształcenie praktyczne niemożliwe do zrealizowania w ten sposób, uzupełnia się po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Czas przeznaczony na te zajęcia przeznacza się na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego.
 17.  Narzędzia, które warto wykorzystać w e-nauczaniu: Komunikator i-Dziennika, ze względu na ograniczenia techniczne preferowane wysyłanie linków do plików umieszczonych na Państwa dysku w chmurze, grupy na portalach społecznościowych (social media, typu Messenger – połączenie głosowe i wideo, WhatsApp – dające możliwość połączenia głosowego i wideo), poczta e-mailowa, komunikatory online (np. Skype – możliwość utworzenia grup video) Nauczyciel może wykorzystać zasoby polecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazane jako zalecane do prowadzenia nauki zdalnej:
 18. www.epodreczniki.pl (wymaga wcześniejszego zapoznania się z instrukcją logowania i używania zasobów)
 19. https://www.youtube.com/playlist?list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH (Zintegrowana Platforma Edukacyjna)
 20. www.cke.gov.pl
 21. www.scholaris.pl
 22. pasma edukacyjne emitowane w ramach TVP oraz Polskiego Radia.
 23. Dodatkowo nauczyciel może wykorzystać inne, powszechnie dostępne zasoby sieci, w tym np. Kujawsko – Pomorska e-szkoła https://edupolis.pl/e-learnig/ , czy zawartość multimedialnych opraw podręczników dla nauczycieli, do których dostęp otrzymuje wraz ze zgłoszeniem deklaracji pracy.
 24. Rozporządzenie w tym zakresie daje swobodę wyboru zasobów udostępnianych przez nauczyciela. Przy okazji trzeba pamiętać o zachowaniu ostrożności przy korzystaniu z sieci.
 25. Bardzo ważne jest racjonalne dozowanie wdrażanego i omawianego materiału.
 26.  Nauczyciel może polecić korzystanie z zasobów podręcznika papierowego, który uczniowie powinni mieć w domu na „wyposażeniu ucznia”, ze wskazaniem na wyjaśnienie treści, zadania i polecenia.
 27. Nauczyciel może zlecić opracowanie materiału i przesłanie elektronicznie notatki (prezentacji multimedialnej) pozostałym uczniom klasy; może też przygotować i sam rozesłać notatki lub karty pracy z poleceniami oraz zarządzić termin i zasady ich odesłania w celu sprawdzenia i dokonania popraw (od wszystkich uczniów, części klasy lub pojedynczej osoby).
 28. Rozporządzenie wskazuje także na obowiązek zdalnego porozumiewania się wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów z rodzicami uczniów (to może być tradycyjna rozmowa telefoniczna, kontakt za pośrednictwem innych komunikatorów społecznościowych, komunikator i-Dziennika, tradycyjnej poczty e-mailowej.
 29. Wychowawcy klas IV Technikum powinni dopilnować, aby rodzice uczniów zapoznali się z propozycjami ocen końcowych wystawionymi na dzień 16 marca 2020 roku. Koniecznie powinno się tu pojawić elektroniczne pisemne potwierdzenie lub oświadczenie telefoniczne, które wychowawca klasa odnotowuje w dokumentacji wychowawczej klasy, na karcie, na której zbiera te informacje.
 30. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość przeprowadzania popraw wszelkich ocen, prowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów sprawdzających z użyciem e-nauczania (dwie ostatnie formuły będą odbywały się za pomocą transmisji on-line z wykorzystaniem grupy na komunikatorze Skype , z udziałem zdającego, powołanej komisji. Za przygotowanie sprzętu i oprogramowania odpowiada użytkownik). Wychowawca klasy odpowiedzialny jest za przygotowanie protokołu z przeprowadzonego egzaminu zawierającego szczegółowy opis odpowiedzi ustnych i załączony elektronicznie zestaw odpowiedzi pisemnych.
 31. Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum zrealizowane będą do końca roku szkolnego 2019/2020 (czyli do 31 sierpnia 2020 roku). Termin realizacji praktyk zależny od rozwoju sytuacji.
 32. Nadzór pedagogiczny w okresie nauczania na odległość sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Główne kierunki monitorowania i kontroli: sposób organizacji nauczania na odległość oraz stopień obciążenia uczniów realizacją podstawy programowej.
 33. W każdej sytuacji problemowej wymagany jest kontakt z dyrektorem szkoły.
 34. Nadzór nad ilościową i jakościową realizacją podstawy programowej sprawuje dyrektor szkoły oraz na mocy delegowania uprawnień wicedyrektorzy szkoły oraz kierownik szkolenia praktycznego. Kontrolujący (monitorujący) realizację podstawy programowej ma prawo wglądu do materiałów rozpowszechnianych uczniowi.
 35.  Bezwzględnie przestrzegać należy wszelkich postanowień RODO.
 36. 20 IV 2020 roku zaplanowane jest klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Nie wyklucza się posiedzenia zdalnego, on-line. Uzależnione jest to od dalszego rozwoju sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych (24 IV 2020) ze względu na stan epidemii będzie miała inny charakter. Szczegóły zostaną omówione w późniejszym czasie w zależności od rozwoju sytuacji i wytycznych władz nadrzędnych.

Paweł Kraśny
Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach
Bielice, 25 marca 2020 roku

logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ