Informacje dla uczniów

Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach w związku z prowadzeniem konsultacji/zajęć rewalidacyjnych, egzaminami zewnętrznymi i działaniem biblioteki szkolnej dla uczniów i absolwentów, uwzględniające wytyczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

 

 • Informacje ogólne dotyczące konsultacji/ zajęć rewalidacyjnych dla uczniów

 

 • Udział w konsultacjach szkolnych/zajęciach rewalidacyjnych w szkole jest dobrowolny i wymaga pisemnej zgody.

W przypadku ucznia niepełnoletniego – pisemna zgoda rodzica/ opiekuna,

w przypadku ucznia pełnoletniego – pisemna zgoda samego ucznia

wzór do pobrania

 • Na zajęcia do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi (nie wykazujący żadnych objawów chorobowych), tacy, którzy sami lub ich rodziny nie są objęci kwarantanną.
 • Przed konsultacjami, w trakcie i po ich zakończeniu należy bezwzględnie stosować zasady higieny: częste mycie rąk, nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie dystansu, unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust, zasłanianie twarzy podczas kichania i kasłania.
 • Uczniowie przychodzą na zajęcia/konsultacje w ściśle wyznaczonych godzinach (według harmonogramu), po ustaleniach z nauczycielem prowadzącym i potwierdzeniu swojej obecności w sekretariacie szkoły  do godziny 14:00 dnia poprzedzającego konsultacje.
 • Przed przybyciem na konsultacje/zajęcia rewalidacyjne do szkoły każdy uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa ustalonymi przez ZS w Bielicach, uwzględniającymi wytyczne, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, wymagane będzie pisemne potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

 • Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji

 

 • Każdy uczeń musi być wyposażony w maseczkę ochronną zakrywającą usta

i nos oraz przestrzegać dystansu między kolejną osobą/pracownikiem szkoły/nauczycielem przynajmniej 2 m.

 • Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem – budynek szkoły jest zamknięty, w związku z tym po sygnale zapukania do drzwi pracownik szkoły, wpuszczając ucznia zweryfikuje go na podstawie legitymacji szkolnej, oraz może dokonać pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym (wymagana pisemna zgoda).
 • Do budynku szkoły może wejść sam uczeń bez żadnych osób towarzyszących, chyba że przebywanie takiej osoby towarzyszącej jest konieczne i uzgodnione

z dyrektorem szkoły.

 • Uczeń zaraz po wejściu dokona dezynfekcji rąk zgodnie z przygotowaną instrukcją, znajdującą się obok dozownika płynu do dezynfekcji
 • Po dezynfekcji – uczeń udaję się bezpośrednio do wyznaczonej sali i tam czeka na rozpoczęcie konsultacji/zajęć rewalidacyjnych.
 • W sali, w której konsultacje się odbywają będzie mogło przebywać maksymalnie 12 osób – będą przygotowane stoliki (wyznaczone miejsca tak aby dystans był zachowany), zajęcia rewalidacyjne odbywają się indywidualnie lub w małych grupach  ( w klasie przebywa tylko nauczyciel i 1-2 uczniów )
 • Na konsultacje/zajęcia rewalidacyjne każdy uczeń przynosi swoje własne przybory: zeszyty, książki, zbiory zadań, przybory do pisania, kalkulator i inne potrzebne rzeczy – korzysta tylko z nich, zabronione jest pożyczanie czy przekazywanie sobie nawzajem tych czy innych pomocy dydaktycznych.
 • W trakcie konsultacji/zajęć rewalidacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych – telefon powinien być wyłączony/ wyciszony i schowany (nie może leżeć na ławce).
 • W każdej sali będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk, tak aby uczniowie

i prowadzący konsultacje, w każdej chwili mogli z niego skorzystać.

 • Uczniowie nie przemieszczają się po salach w trakcie konsultacji – jeżeli zajdzie potrzeba skorzystania z tablicy i pisaka – przed użyciem należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, a po użyciu pisak.
 • Uczniowie mają prawo przemieszczać się tylko po wyznaczonym fragmencie szkoły, tak aby kontakt z innymi osobami był jak najbardziej ograniczony
 • Po odbyciu konsultacji/zajęć rewalidacyjnych uczeń udaje się bezpośrednio do wyjścia i opuszcza teren szkoły nie tworząc niepotrzebnych zbiorowisk z innymi uczniami i przestrzegając zasad dystansu społecznego miedzy osobami.
 • Dla uczniów, którzy będą musieli poczekać na wyjazd ze szkoły (autobus) zostanie udostępniona sala, w której będą obowiązywać takie same zasady, co do przemieszczania się, dezynfekcji i dystansu społecznego jak podczas konsultacji. 
 • Obsługa szkoły będzie systematycznie dezynfekowała pomieszczenia, newralgiczne punkty, powierzchnie, klamki oraz sanitariaty zarówno przed, w trakcie jak i po odbytych konsultacjach.

 

 • Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 

 • W przypadku podejrzenia stanu chorobowego lub widocznych objawów charakterystycznych dla COVID – 19, lub zgłoszenia złego samopoczucia podczas konsultacji/egzaminu uczeń/nauczyciel natychmiast musi zostać odizolowany od innych.
 • O zaistniałym fakcie natychmiast zostanie powiadomiony dyrektor szkoły/ osoba z kierownictwa szkoły.
 • Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy nauczyciel, pracownik, uczeń przebywający w ZS w Bielicach.
 • W szkole będzie przygotowane specjalne pomieszczenie, wyposażone w środki dezynfekujące i ochrony osobistej, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.
 • Dyrektor szkoły/ osoba z kierownictwa szkoły po otrzymaniu informacji w trybie alarmowym powiadamia:
 • rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego, który w trybie pilnym będzie musiał stawić się w szkole;
 • Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną tel. (52) 3152377
 • Oddział Zakaźny Szpitala w Bydgoszczy ul. Floriana 12 tel. (52) 3255600
 • Zarządzanie Kryzysowe Starostwa Powiatowego w Mogilnie,
 • Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i

Sportu, Starostwo Powiatowe w Mogilnie, tel. 605 417 395

 • Dyrektor/osoba z kierownictwa szkoły zgłaszająca podejrzenie zakażenia postępuje zgodnie z wytycznymi pracowników odpowiednich służb.

 

 • Procedury korzystania z biblioteki szkolnej

 

 • Przed wejściem do biblioteki – należy zdezynfekować ręce specjalnie przygotowanym płynem.
 • W pomieszczeniu biblioteki szkolnej mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby, zabezpieczone w środki ochrony osobistej – maseczki oraz rękawiczki  jednorazowe i przestrzegające dystansu minimum 2 m.
 • Oddawanie książek odbywa się z zachowaniem przynajmniej 3 dniowej kwarantanny – przyjęte książki zostaną odłożone na okres minimum 3 dni na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączone do użytkowania.
 • Po przyjęciu książek od użytkownika, blat będzie każdorazowo dezynfekowany.

 

 • Procedury bezpieczeństwa, dotyczące egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole – informacje ogólne

 

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (dotyczy zarówno uczniów, nauczycieli jak i pracowników szkoły).
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Do budynku szkoły może wejść sam uczeń/absolwent bez żadnych osób towarzyszących, chyba że zdający wymaga pomocy.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora i innych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Zdający może przynieść na egzamin własną małą butelkę (0,5l) wody niegazowanej.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu przestrzegając zasad dystansu i higieny.

 

 • Procedury bezpieczeństwa, dotyczące egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole - środki bezpieczeństwa podczas egzaminów

 

 • Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowuje odpowiedni odstęp minimum 2 m oraz ma zakryte usta i nos.
 • Zdający zaraz po wejściu do budynku szkoły dokona dezynfekcji rąk zgodnie z przygotowaną instrukcją, znajdującą się obok dozownika płynu do dezynfekcji
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu zawodowego.
 • Zdający w trakcie egzaminu mają obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa, gdy:
 • podchodzi do niego nauczyciel;
 • wychodzi do toalety;
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni;
 • kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą mieć zakryte usta i nos podczas trwania całego egzaminu
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką , mogą nosić przyłbicę, a jeżeli nie może również przyłbicy – przystępuje do egzaminu w odrębnej sali – o takiej sytuacji dana osoba powinna powiadomić dyrektora szkoły do 29 maja 2020 roku.
 • W przypadku egzaminów z przedmiotów/ kwalifikacji, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej lub tego samego urządzenia zdający musi obowiązkowo przed użyciem zdezynfekować ręce za pomocą przygotowanego płynu dezynfekującego.
 • Zdający będzie miał zapewnione miejsce, w którym pozostawi swoje rzeczy osobiste.
 • W szkole będzie przygotowane specjalne pomieszczenie, wyposażone w środki dezynfekujące i ochrony osobistej, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych i rozpocząć procedurę zawartą w punkcie III.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli ukończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający już zakończył pracę z arkuszem) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Po zakończonym egzaminie zdający udaje się bezpośrednio do wyjścia i opuszcza teren szkoły nie tworząc niepotrzebnych zbiorowisk z innymi uczniami i przestrzegając zasad dystansu społecznego miedzy osobami.

 

Informacja dla uczniów dotycząca nauczania zdalnego

Drogi uczniu, zgodnie z rozporządzeniem MEN, rozpoczynamy nauczanie zdalne.
W związku z tym zobowiązuję do uzupełnienie wszystkich danych w e-dzienniku, ponieważ inaczej nie będziesz mogł brać udziału w zajęciach, otrzymywać zadań do wykonania.
Od wychowcy otrzymasz login i hasło do platformy epodreczniki. Po otrzymaniu ww. danych wejdź na stronę epodreczniki.pl i utworzyć konto (potrzebny jest adres email do weryfikacji danych).
Po założeniu konta możesz się zalogować i brać udział w zajęciach.
Zobowiązuję każdego na bieżąco śledzić informacje w e-dzienniku i na stronie naszej szkoły.
Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
Dziękuję za zrozumienie.
Pozdrawiam

Instrukcja logowania się na platformie epodreczniki

Bądź ostrożny, nie daj się wirusowi

Proste zasady których należy przestrzegać

 • często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
 • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra),
 • unikać dużych skupisk ludzi,
 • dbać o higienę miejsc, w których przygotowuje się posiłki,
 • nie dzielić się jedzeniem np. chipsami z jednej paczki.
mycie rąk
logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ